ccnl ind tessile- quota di partecipazione spese contrattuali